Home

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 Hylte kommun. 2 1. Riktlinjernas syfte och tillämpning Rätten till bistånd - 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Utlåtande 2017:222 RVI (Dnr 150-2129/2016) Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Förslag från socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antas i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet. 2 Detta dokument innehåller riktlinjer som anger hur arbetet med ekonomiskt bistånd ska bedrivas. Med ekonomiskt bistånd avses försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 och 3 §§ socialtjänstlagen samt ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Syftet med riktlinjerna är likabehandling och att säkerställa att alla personer som ansöker om. 2017-04-20 . Diarienummer . AMN-2017-0144. individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, från Socialstyrelsens. 1. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1.1 Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I Strängnäs kommun ansvarar Jobbtorg för handläggning avseende försörjningsstöd. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller såvä

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017 - meetings

gäller försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med undantag av bistånd i samband med behandling- och placering. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens flyktingverksamhet med undantag av mottagning av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Föreliggande riktlinjer är ett stöd vid handläggningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehåll 1. Allmänt om ekonomiskt bistånd sid 05 1.1 Lagstiftning 1.2 Utgångspunkt och förutsättningar 1.3 Barnperspektiv 2. Handläggningsrutiner sid 07 2.1 Delegation 2.2 Ekonomisk utredning 2.3 Kommunicering 2.4 Beslut 2.5 Dokumentation samt upprättande av arbetsplan 3 eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta domstol Riksnormen för 2020 (gäller från och med den 1 januari 2020) Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna

AFN 2017/47 2015-09-23/2017-05-23 Arbets- och företagsnämnden Arbets- och företagsnämnden Enhetschef för etableringsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd . Nacka kommun . 2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd Socialstyrelsen handbok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, 2013 FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen 6. Utgångspunkter för arbetet Ekonomiskt bistånd ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas Ekonomiskt bistånd, som lämnats som förskott på förmån eller ersättning. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som är indragen i arbetskonflikt. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som på grund av omständigheter han/ hon ej kunnat råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar

2017-08-14 Individ- och familjeomsorgen vuxna Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Slakthusplan 4 Box 81 riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Avsnittet gällande hyresdel vid hushållsgemenskap har reviderats med utgångpunkt i Socialstyrelsens handbok Vi hade hoppats att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs av staden 2017 skulle ha lett till en förbättring av avslagsfrekvensen för de sökande, men icke. 2018 är ordningen återställ Allt bistånd skall prövas enligt samma paragraf, 4 kap 1 § SoL, och besluten kan överklagas enligt förvaltningslagen. I Vingåkers kommun arbetar vi i första hand efter Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) som även ligger till grund för riktlinjerna för all handläggning av ekonomiskt bistånd RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 2019 Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt fö Riktlinjer Handläggning av ekonomiskt bistånd Ersätter från och med 2018-05-01 tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd beslutade av socialnämnden 2012-12-12 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2018-04-24 § 218) Gäller för: Socialförvaltningen Giltig fr.o.m: 2018-05-01 Dokumentansvarig: Sektionschef vuxensektione

Ekonomiskt bistånd till barn Dessa riktlinjer är fastställda av Vård- och omsorgsnämnden i Gullspångs kommun och revideras årligen. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller bidragsnivå, rätten till bistånd samt insatser för att nå självförsörjning 2017-08-10 5 (57) 1 Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Dokumentet utgår även från socialstyrelsens allmänna råd RIKTLINJER 6 Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt icke aktiva EU/EES-medborgare Som ekonomiskt icke-aktiva räknas studenter och pensionärer. Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialnämnden beslutade 2017-10-26 om förändrade rutiner vid utbetalning av försörjningsstöd till parhushåll. Från och med 2018-01-01 kommer beviljat försörjningsstöd delas upp och att betalas ut med halva beloppet till vardera part. 1.4 Ekonomiskt bistånd och vål Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2019-09-24 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Utvecklingsstrateg Castor VON.2019.50 Dokumentinformation Ersätter riktlinjer antagna av Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-30 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga utbetalninga

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Stockholm 2017-09-01 KF/KS kansli, Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Yttrande: Dnr 150-2129/2016 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Sammanfattning Stockholms Stadsmission instämmer i huvudsak i Stockholms Stads förslag om nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun 2019 Riktlinje Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015 KS2015/1382 Diarie-/dokumentnummer: KS2019/018

Ekonomiskt bistånd - ett skyddsnät. Försörjningsstöd från och med 1 januari 2017. Personliga kostnader. Barn och ungdomar Vuxna inom riksnormen under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år ensamstående samboend 1 Innehållsförteckning Inledning.....

2017). Diskussionen går i linje med en fallstudie Busch (2015) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att göra, som handlar om barnperspektivets frånvaro inom ekonomiskt bistånd kommunen en skälig levnadsnivå. Kommunens invånare söker ekonomiskt bistånd och ärendet handläggs sedan av handläggare på ekonomiskt bistånd (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014). Handläggare använder sig av lagrum och riktlinjer för att kunna orientera sig kring vilka kostnader som är rimliga

1. RIKTLINJER - EKONOMISKT BISTÅND Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I Eskilstuna kommuns reglemente för nämnderna anges att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd har ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf, 966 kB, nytt fönster) Beslut: 2017-10-16. Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 (pdf, 275 kB, nytt fönster) Beslut: 2013-11-26. Bilaga Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018-2019 Beslut: 2018-06-1 Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd, som insatser som skall erbjudas från individ- och familjeomsorgen. Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning . Försörjningsstöd . Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt . Antagen av socialnämnden den 15 juni 2016 Reviderad: 2018-04-18 § 70, 2018-06-13 § 109. Socialnämndens handling nr 10/2018 . www.katrineholm.s

1. RIKTLINJER - EKONOMISKT BISTÅND Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I Eskilstuna kommuns reglemente för nämnderna anges att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd 2017-09-13 Diarienummer Dnr KSN 2017 000746 Antagen av Kommunstyrelsen Paragraf KS§ 199 Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende nordiska medborgare. Diarienummer Datum vistelsekommunen gällande ekonomisk ersättning Den 2011-05-01 infördes nya regler i Socialtjänstlagen (SoL). återkrav, delegationsbestämmelser avseende beslut om ekonomiskt bistånd, riktlinjer antagna av socialnämnden samt rutiner för handläggning av speciella typer av ärenden. Dokumentet är avsett att användas i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) och den av socialstyrelse 1 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS § 173 Uppdaterad 2016-02-02 Ansvarig för uppdatering är IFO chef och gruppledare för ekonomiskt bistånd Det övergripande målet i arbetet med ekonomiskt bistånd är att varje hushåll så snart som Dessa riktlinjer beskriver några vanligt förekommande situationer och behov. I övrigt Reviderad 2017-04-28. TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

Rekord få hushåll med ekonomiskt bistånd – första gången

Ekonomiskt bistånd till din försörjning beräknas utifrån en riksnorm som beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår. Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa Socialnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialnämnden har riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i kommu-nen. Riktlinjerna ger ett stöd i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen. Riktlinjerna anger vad som. Ekonomiskt bistånd till inneboendehyra och andrahandshyra kan utgå till skälig kostnad, som inte överstiger vad en låginkomsttagare i kommunen har möjlighet att bekosta. Generell kommunal riktlinje för inneboende fastställs i bilaga till detta reglemente, och uppdateras av förvaltningen i enlighet gällande prisbasbelopp Denna riktlinje ersätter tidigare Riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete 2016-12-13. 2 Syfte Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd Dokumentet innehåller riktlinjer för handläggning, utredning och beslut om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap 1 § (SoL), avseende försöijningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Riktlinjerna är framtagna för Individ-och familjeomsorgen i Tingsryds kommun

riktlinjer ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för arbetet inom ramen för Ekonomiskt bistånd reviderades i sin helhet senast år 2014 och antogs av Socialnämnden samma år. Därefter har enstaka riktlinjer i dokumentet reviderats under 2018 och 2019. Utifrån detta så har det funnits ett behov av att se över hela dokumentet vilket nu har skett då flera uppgifter förändrats 1.5 Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Detta dokument är endast riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dessa får inte användas vid hänvisning i beslut. I stället ska de lagar som styr verksamheten, socialstyrelsens allmänna råd och handböcke Ekonomiskt bistånd. Du som bor i Hagfors kommun och inte kan försörja dig och din familj på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldigheter och medborgarnas rättigheter men den reglerar inte i detalj hur arbetet ska bedrivas Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att. ekonomiskt bistånd är tillräcklig och riktlinjer för beslut om och utbetalning av bidrag, Vidare har en aktgranskning genomförts som berör handläggning av ekonomiskt bistånd under 2017 (20 st.). Avseende aktgranskning har följande punkter granskats

HFD 2017:51 lagen.n

2.3 RÄTTEN TILL BISTÅND Den enskildes rätt till och förutsättningar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd regleras med stöd av 4 kap 1-6 §§ SoL. 2.3.1 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT 4 kap. 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på anna ekonomiskt bistånd om pensionen understiger gällande norm för bistånd. Invandrare eller utländsk medborgare, som på grund av ålder ej kan försörja sig, men ännu inte kvalificerat sig för svensk pension, och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd Vad du kan få ekonomiskt bistånd till. Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

 1. Enheten för ekonomiskt bistånd Besöksadress Fredriksvallsgatan 7 Öppettider Måndag 09.00-11.30, 13.00-18.00 Tisdag-torsdag 09.00-11.30, 13.00-16.0
 2. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd kan bara beviljas efter en individuell prövning och efter sedvanliga kontroller. Vid nödprövning ska alltid den sökande uppvisa aktuella kontoutdrag och kontoöversikter från de tre senaste månaderna
 3. av ekonomiskt bistånd sker med tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på att det varken finns aktuella dokument avseende normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd eller de-legationsordning för sociala utskottet. Vidare saknas en dokumenterad riskanalys sam
 4. 1 (58) RIKTLINJER . för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för förvaltningen för Arbete och Försörjning i Eslövs kommun . Antagna av Nämnden för arbete och försörjning 2018-10-11, § 7
 5. 2017, politiska sammanträden Expandera 2017, politiska sammanträden. Kommunfullmäktige, 2017; Kommunstyrelsen, 2017; Bygg- och Läs mer i Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd (pdf, 150.8 kB) Så här gör du för att ansöka. Använd vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd
 6. Kommunstyrelsen 2017-02-28 Ärende 2.1.19 REVIDERAT YRKANDE Ändrade riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt Stadsledningskontoret att utarbeta förslag till skärpning av stadens riktlinjer fö

Riktlinjer - Stockhol

Det är förvaltningen för individ- och familjeomsorg som har ansvar för prövningen av ekonomiskt bistånd och styrs av lagen och de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige. Enligt riktlinjerna ska biståndet vara i nivå med vad en låginkomsttagare normalt har råd till och präglas av principen om barnens bästa, helhetssyn och respekt Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2015 . 4 MI-tekniker av olika slag Utredning hos vuxenenheten Bedömningen ligger därefter till grund för vilka krav som ställs på den enskilde vid ansökan om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kan utgå under utredningstid, under förutsättning att den sökand

Riktlinjer Ekonomiskt Bistånd 2016 (öppnas i nytt fönster) Tillägg Till Riktlinjer Ekonomiskt Bistånd (öppnas i nytt fönster) Lista Sökta Bostäder (öppnas i nytt fönster) Jobbsökarlista (öppnas i nytt fönster Publicerad 2017-04-10. Uppdaterad 2019-07-25 15:49. Sala kommun, Äldreomsorg. Kontakta; Skriv ut; Beslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga; Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd AVN 2019-0103 Antas av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 13 december 2019. Riktlinjerna gäller från och med den 10 februari 2020 och ersätter AVN 2009-74 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt AVN 2019-0038 Riktlinje för ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende

Riksnormen för försörjningsstöd - Socialstyrelse

Socialnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2002-01-11 _____ G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.doc 2.3.3. Om riktlinjer Socialsekreterare, 1:e soc.sekr. ekonomigrupp eller avd.chef IFO, kan fatta beslut jml SoL 4 kap 1-5 §§ i enlighet med dessa riktlinjer. En sökande kan. Riktlinjer / Ekonomiskt bistånd Ett tillfälle då detta är lämplig är om personen hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att lösa situationen. Personen borde ha klarat sin försörjning, men har av olika anledningar för tillfället inte gjort det Barn till papperslösa kunna få ekonomiskt bistånd, enligt Stockholms kommunfullmäktiges nya riktlinjer. Men Moderaterna är emot beslutet och menar att det skapar ett skuggsamhälle

SocialpsykiatriSkidkläder herr stockholm

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt

Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen. Detta gäller både bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag) är ett behovsprövat ekonomiskt stöd. Det innebär att vi utreder dina ekonomiska behov innan vi beviljar bistånd. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande Rättssäkerhet och flexibilitet i kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Kjellbom, Pia . Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. 2009 (Swedish) In: Retfaerd: nordisk juridisk tidskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 32, no 4/127, p. 80-103 Article in journal (Refereed) Publishe

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - moten

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - 3 1 INLEDNING Bakgrund Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Socialnämndens riktlinjer fungerar som styrdokument och behöver regelbundet revideras utifrån att omvärldsförändringar och lagändringar sker. Syft Riktlinjer ekonomiskt bistånd Överförmyndarnämnden (God man och förvaltare) Synpunkter och klagomål Ansökan om försörjningsstöd Ansökan om ekonomiskt bistånd Fullmakt PROCESS PROCESSÄGARE GODKÄND DATUM AV REVIDERAS DATUM Handläggning och verkställighet ekonomiskt bistånd Enhetschef Ekonomi, flykting och integration 2017-05-2 Information om socialt och ekonomiskt stöd och den hjälp som finns att få i svåra situationer. Socialtjänstens mottagningsenhet Hit kan du vända dig om du behöver hjälp i en socialt svår situation eller om du vill göra en anmälan eller känner oro för någon i din närhet som verkar ha en svår privat situation

I Trelleborg fattar roboten besluten - KvalitetsmagasinetNollpunktsomsättning i kronor
 • Senap kanonkula.
 • Butik råsa malmö.
 • Emervel eller juvederm.
 • Blue train south africa price.
 • Bovision stockholm.
 • Sub ohm tank.
 • Lg tv dns problem.
 • Verschlag für schweine.
 • Ramdalens skola.
 • Mat till nykläckta kycklingar.
 • Steamworld dig 2 release date.
 • Landesverbandsschau weser ems 2017.
 • Hemkörning mat varberg.
 • Gebrauchte büromöbel stuttgart.
 • Highland games history.
 • Toyota yaris 2017 pris.
 • Triakel knalle juls vals.
 • Hur många bor i eritrea.
 • Ny på jobbet stress.
 • Vad är regummerade däck.
 • Xxl 22lr.
 • Utlandsstudier gymnasiet.
 • Vans continental championship 2018.
 • Antal barn per fritidspedagog.
 • Dentinox gel.
 • Kommunism fakta.
 • Klangfabrik facebook.
 • Elastisches hakenband.
 • Hampafrön recept.
 • Mucf bidrag 2017.
 • Kända citat ekonomi.
 • Anforderungen bürokauffrau.
 • Billig shopping malaga.
 • Gomspace rapport.
 • Borås golfklubb julbord.
 • Nfl tabellenstand.
 • Förband apoteket.
 • Fotografernas förbund.
 • Melanie griffith kinder.
 • Vakuumsuga värmepump pris.
 • Karolinska skolan schema.