Home

K3 vinnova

K3-projekten: Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln Bakgrund Regeringen ställde i forskningspropositionen 2012 totalt 200 mkr till Vinnovas förfogande för att utreda och utprova möjliga samverkansindikatorer. 120 mkr av dessa gick till de s.k. Pilot-projekten där en mätmodell provades i två steg K3-projekten är ett samlingsnamn för 18 projekt som finansieras av Vinnova inom ramen för utlysningen Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet. Överlag har projekten pågått sedan november 2017 och avslutas i slutet av 2020 K3-projekten drivs av samtliga lärosäten i Sverige i samarbete med: Vinnova.

Vinnovas K3-projekt - Unilin

 1. K3 är en plattform för att lyfta samverkansfrågan internt, genom K3 kartläggningar gjorts internt om behov av stöd och en bra grund för rollfördelning. Att | Vinnova
 2. Meritvärde av samverkansskicklighet. Samverkan och samarbeten med övriga samhället och samhällsintressenter inom områdena forskning, utbildning och innovation utgör en allt viktigare aspekt av högre utbildning
 3. Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter. Kalender. Se alla händelser i vår kalender. Senast uppdaterad 16 november 2020 Statistik för sidan. Mer information om Vinnova. Kontakta oss. vinnova@vinnova.se 08-473 30 00 Vardagar 8:00-16:30
 4. Vinnovas vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Se vad vi erbjuder och hitta lediga tjänster som kan passa dig. | Vinnova
 5. Läs mer om vad vi gör, hur vi styrs och hur det är att jobba hos oss. Eller fördjupa dig i våra regeringsuppdrag, publikationer och webbsändningar. | Vinnova

I Vinnovas översikt kan du se alla våra erbjudanden och söka bland dem för att se om vi erbjuder finansiering som passar ert projekt. | Vinnova Ett trettiotal K3-are samlades på Vinnova den 27 november för att workshoppa kring kvalitetssystem och samverkansbegrepp. Jan Axelsson, LiU/Skön, och Karin Grelz, SU/Samsyn, inledde de respektive delarna och därefter diskuterades det livligt i grupperna Stockholms universitet deltar i Vinnova-finansierade projekt för strategisk samverkansutveckling. Programmet Kunskapstriangeln, K3-projekten. Samarbetet mellan olika lärosäten och med det omgivande samhället ska främja erfarenhetsutbyte, inspirera med goda exempel och bidra till en positiv samhällsutveckling

Slutkonferenserna för K3-projekten är nu i full gång. Gemensamt för projekten är att de syftar till att stärka svensk samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för immateriella anläggningstillgångar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en upjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom när det gäller den första redovisningen av goodwill

Vinnova Intressentportale Den löpande bokföringen ska vid räkenskapsårets slut avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Myndigheten Bokföringsnämnden har tagit fram tre olika regelverk - K1, K2 och K3 - som reglerar hur årets löpande bokföring ska avslutas.. K1, K2 och K3 - snabbguide • K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella.

Vinnovas K3-projekt; HSS - tidigare konferenser HSS - tidigare konferenser. HSS 2015; HSS 2019; Kontakt; Nyheter från K3-projekten www.k3-projekten.se. Nu finns materialet från Arenaträffen vid Linnéuniversitetet uppe! Läs mer. KALENDARIUM. 22 okt K3: Lunchwebinarier. 22 oktober-4 december 2020 10 jan Fortsatt kompetensutveckling. K3-Projekt. För att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande samhället genomför svenska universitet och högskolor gemensamt en stor satsning. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten. Högskolan Kristianstad medverka i nedanstående projek

K3: årsredovisning och koncernredovisning. Byta mellan K-regelverk. Första gången som ett allmänt råd tillämpas. Aktiebolag. Ekonomiska föreningar. Handelsbolag med fysiska personer som delägare. Handelsbolag med juridisk person som delägare. Enskilda näringsidkare I Vinnovas så kallade K3-program har flera satsningar för att stärka svenska lärosätens samverkanskapacitet sjösatts. Ett av dessa projekt är AGERA (Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som ramverk för samverkan) som koordineras av Göteborgs universitet genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) Sådana här offentliga bidrag bokförs som en intäkt enligt IFRS och bokföringsnämndens rekommendationer för K1-, K2- och K3-företag. Lönebidrag och företagsstöd skall enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1-, K2- och K3-företag bokföras som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39 I Vinnovas så kallade K3-program (kunskapstriangeln) sjösätts flera satsningar för att stärka svenska lärosätens samverkanskapacitet. Ett av dessa projekt: AGERA (Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som ramverk för samverkan), koordineras av Göteborgs universitet genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Exempel: bokföra avskrivning av uprivet belopp (bokslut) Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uprivning om 100 000 SEK avseende balanserade utgifter, 22 000 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en upjuten skatteskuld I Vinnovas så kallade K3-program (kunskapstriangeln) har flera satsningar för att stärka svenska lärosätens samverkanskapacitet sjösatts. Ett av dessa projekt: AGERA (Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som ramverk för samverkan), koordineras av Göteborgs universitet genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV Vinnovas K3-projekt; HSS - tidigare konferenser HSS - tidigare konferenser. HSS 2015; HSS 2019; Kontakt; SPETS Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan Bakgrund och syfte Allt fler lärosäten väljer att ingå långsiktiga strategiska partnerskap med aktörer utanför högskolesektorn K3-projekten är ett samlingsnamn för de 17 projekt som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, inom ramen för utlysningen Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet.Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten

Om K3-projekte

K3-projekten administreras av Samverkansenheten på LiU. K3-projekten är ett samlingsnamn för 17 projekt som finansieras av Vinnova inom ramen för utlysningen Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet. Projekten har pågått sedan november 2017 och avslutas i slutet av 2020 K3, som till stor del finansierats av VINNOVA, möjliggjorde dock satsningen och utvecklingen av ett Challenge Lab. Styrgruppen för K3-projektet har bland annat bestått av vicerektorerna för utbildning, Styrkeområden och nyttiggörande, vilket också varit centralt i att lyckas med etableringen av Challenge Lab RFR, Vinnova, Tillväxtverket. Syfte •Ge en övergripande beskrivning av struktur, vägval samt innehåll i Public Working Draft versionen av K2 & K3. •Ge deltagarna information för att aktivt kunna delta i den publika granskningsperioden. FinansiellRapport, samordning med K3

Vi deltar till exempel med andra lärosäten i fem av de så kallade K3-projekten finansierade av Vinnova (2016 - 2020). Detta för att utveckla lärosätets samverkan med andra aktörer genom nya kunskaper, metoder och arbetssätt. Vi deltar även i andra projekt med andra aktörer MerSam är ett av 17 Vinnova finansierade K3 projekt inom programmet Universitet och Högskolors samverkanskapacitet. Projektmål. Projektets övergripande mål är att bidra till ökad förståelse, sammanhållen strategi och strukturNationellt gällande samverkansmeritering finansiering från Vinnovas K3-program. Målet var att ta fram en övergripande modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers som skulle kunna börja införas med start under 2017. Projektgruppen bestod av personer från många olika delar av Chalmers, d Agenda: Vinnova, GD Darja Isaksson Universitetens och forskningens roll i samverkan, Maria Landgren K3-projekten, nulägesanalys. Panelsamtal Samverkan i lokal, regional kontext med exempel från Ume

K3-regler. Redovisning av offentliga bidrag framgår av kapitel 24. Redovisning av erhållna och lämnade bidrag i stiftelser och ideella föreningar beskrivs i kapitel 36 och 37. En ideell förening ska enligt punkt 37.4 i resultaträkningen särredovisa intäktsposterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag, Nettoomsättning och Övriga intäkter K3 Icke noterade företag Årsredovisningslagen. Löneadministration Koncernredovisning Redovisning enligt IFRS Forum om bokföring Årsredovisning Belopp och procent Nyckeltal Källförteckning Sekretesspolicy Länktips. Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan Utgifter för lämnade bidrag, gåvor och presenter är normalt inte skattemässigt avdragsgilla kostnader och den del av utgiften som avser moms är varken skattemässigt avdragsgill som ingående moms eller som en kostnad men det finns undantag

begrepp för högskolesektorns samverkan - k3

Vinnova i uppdrag att, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.1 I Vinnovas regleringsbrev för 2013 står Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (även kallat K3 - kunskapstriangeln). Projektet finansieras av VINNOVA. Kontakt. Jerry Engström - Campus Västervik jerry.engstrom@vastervik.se 0490 - 25 41 14

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT GENOM - vinnova

Steering Group Member LUPP: Collaboration for lifelong learning - contract education (Vinnova K3-project) 2019-Steering Group Member KTH Makerspace and BoilerX 2019-Steering Group Member Software Development Academy (SDA) 2019-Member International Advisory Committee, Engineering Science Program, National University of Singapore 2015 När VINNOVA våren 2017 utlyste projektmedel inom K3-programmet beslöt sig de ansvariga för Nya Vägar att övergå till ett mer strukturerat utvecklingsarbete tillsammans med ett antal nya inbjudna parter, för att ta grundidéerna vidare. VINNOVA beviljade ansökan och projektet startade i oktober 2017 Vinnova, Tillväxtverket Syfte Ge en övergripande beskrivning av struktur, vägval samt innehåll i Public... 2018-05-07 8 2018 års PWD taxonomier Taxonomier som ingår i granskningsperioden: Årsredovisning för aktiebolag... (K2) Årsredovisning för aktiebolag (K3) exklusive koncernredovisning FINAL Oktober Lanseringsmöt Att arbeta för global hållbarhet blir allt viktigare. Styrkeområde Transport satsar därför på att utbilda forskare i hur deras arbete kan kopplas till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som ett led i detta representerade Transport Chalmers i Vinnovas K3-projekt Agera. Projekte

K3: Avtalsworkshop. Den första september genomför K3-koordineringen en workshop om processen att ta fram samverkansavtal samt olika avtalsformer och vad de innebär. Under den digitala workshopen kommer vi att behandla frågor som: Vad behöver stå i en MoU? Vilken/vilka övriga avtal behöver finnas för att samarbetet ska vara reglerat K3-projekt finansierade av Vinnova 17 st projekt med syfte att: • stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande samhället • stärka samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag . SLU är involverade i flera av dessa - Fredrika von Sydow koordinator

Projektet Modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers (MuCh-projektet) genomfördes under 2015-2017 på uppdrag av Chalmers ledning och med finansiering från Vinnovas K3-program Bolagsverkets planer framgår av delrapporten Uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer.Där gör myndigheten bedömningen att det ska bli möjligt för företag som följer regelverket K2 eller K3 att lämna in årsredovisningen digitalt från det räkenskapsår som inleds 1 januari 2021 KLOSS har bedrivits med stöd av Vinnova inom ramen för programmet Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan. Samverkan för utveckling är både basen och målet för projektet, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan, KLOSS, där nio lärosäten ingår Leder VINNOVA-finansierade K3-projektet Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet som pågår t.o.m. 2020-12-31. Ingår i styrelsen för nationella nätverket UniLink. Delaktig i högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktöre K3: Kommunikation Det finns stort intresse för en workshop kring kommunikation av K3-projektens leveranser, både vad gäller internkommunikation vid lärosäten och målgruppsanpassning av resultaten från projekten

Meritvärde av samverkansskicklighet - k3

Det Vinnova-finansierade projektet ingår som en del av sammanlagt 13 nationella utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan akademi och externa aktörer. Samverkan med externa aktörer är av största vikt för KTH därför deltar KTH i ett flertal av dessa projekt Agenda 2030 och de globala målen sätter ramarna för samverkan i nya Vinnova-projektet AGERA Nyhet: 2018-05-18 Chalmers, Göteborgs universitet och sex andra svenska lärosäten ska, med FN:s globala mål för hållbar utveckling som ramverk, utveckla nya arbetssätt för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan

Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Lärosätet är en av deltagarna i det K3-finansierade Vinnova-projektet IMP - Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om nyttiggörande av kunskapstillgångar och immateriella rät-tigheter. Projektet har tagit fram en skrivelse kring effekterna av detta betänkande Arbetet med samverkansfinansiering i form av checkar har systematiserats i det nationella projektet SAFIR: Samverkansfinansiering - rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande, vilket är en del av den s.k. K3-utlysningen finansierad av Vinnova 2017-2020 Om. FAA Solutions AB har grundats och drivs av Kevin Lindmark, auktoriserad revisor, jur.kand. och civilekonom. Kevin har 14 års erfarenhet från Ernst & Young (EY) och lämnade byrån i april 2019 för att satsa på den egna verksamheten

Jobba på Vinnova Vinnova

 1. Det Vinnova-finansierade projektet K3 syftar till att öka samverkan mellan studenter och arbetslivet. Målet är dels att stimulera utveckling och tillväxt, dels att ta tillvara studenternas entreprenöriella förmågor och involvera dem i innovationsprocesserna. Utgångspunkten är EU:s så kallade nyckelkompetenser
 2. Vinnova beviljade i maj 1,9 MSEK för vidareutveckling av projektet, som nu förlänger samarbetet mellan Insplorion och RISE. (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Granskning av revisor
 3. istreras av innovationskontoret. Medlen används vid tidig validering av idéer kring framtida innovationer
 4. Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan.|hämtdatum=2020-02-24|utgivare=K3-Projekten|sid=}}</ref> Under 2018-2020 driver sexton lärosäten ett Vinnova-finansierat projekt kallat SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan)
 5. Bland talarna fanns Margareta Norell Bergendahl, vicerektor för samverkan på KTH, Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova och Betty Malmberg, riksdagsledamot, utbildningsutskottet. Mer om KLOSS avslutande konferens
 6. Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2- och K3-bolag blir ett måste. Gör det du är bäst på, det gör vi. Med stöd av Vinnova undersöker myndigheten möjligheterna för en nationell behörighetslösning. I nuläget är utredningen i en tidig fas
 7. HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med: ca 650 000 medlemmar ca 4 000 bostadsrättsföreningar ca 35 000 förtroendevalda 26 regionala HSB-föreningar HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem.

Om Vinnova Vinnova

Samverkansprojektet Nya Vägar finansieras av Vinnova och har som mål att ta fram modeller för samverkan om högre utbildning av god kvalitet utanför högskoleorter. Under halvtidsdialogen i riksdagen diskuterades frågor kring hur samverkan kan se ut för att kvalitetsutveckla arbetet, hur tillgången till eftergymnasiala studier ser ut i landet samt vilka effekter lokala lärcentra har Bland talarna fanns även Maria Landgren, Vinnova och Harriet Wallberg, Universitetskansler och utredare av kvalitetssäkringssystem. I en avslutande paneldiskussion möttes Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet, Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst, Margareta Norell Bergendahl, vicerektor KTH, Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M) samt Kristin Öster, Saco Studentråd Den digitala bildtekniken ger nya möjligheter att lagra bilder. Men i takt med att samlingen växer blir det allt svårare att hitta just den bild man söker. Speciellt viktigt är detta för bildbyråer och andra professionella användare. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram en ny typ av sökmotor som arbetar med det visuella bildinnehållet i stället för beskrivande nyckelord Vinnovas bild är att vi ska ta tillvara deras jobb. SKÖN, Merut och IMP är dessutom framlyfta som det som Samsyn testas på (vi har ju formellt bara godkänt för en första period fram till och med juli 2019, med en prövning innan vi får resten av medlen och projekttid)

Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan

Hitta rätt erbjudande om finansiering Sök bland Vinnovas

Inkonsts besökare blir försökskaniner för högskolestudenters experiment när projektet Living lab drar igång i höst • Vinnova samlade oss i början på K3- seminarium • Diskussionerna ledde till initiativ från KTH och inbjudningar till en rad lärosäten • En gemensam arena skapades • Proaktivitet för arbete enligt Kunskapstriangeln . Strategisk samverkan Ett förhållningssätt och ett medvete K2 is Sweden's national centre for research and education on public transport. This is where academia, the public sector and industry meet to discuss and develop the role of public transport in Sweden Små och medelstora företag (SMF, på engelska small and medium-sized businesses, SMB, eller small and medium-sized enterprises, SME) är ett begrepp som ofta förekommer i Europeiska unionens näringslivspolitik.Trots trenden mot globalisering och allt större multinationella koncerner, framhålls betydelsen av de mindre företagen.Ett problem har varit att definiera riktigt hur stort ett.

Utvecklande för dig och gör skillnad för andra. Se vilka militära och civila jobb som du kan ansöka till just nu Tack också till Vinnova som varit medfinansiär till Testbed för äldreomsorgen. Kunskapscirkeln planerades och genomfördes av detta dokuments författare. Malmö stad har etablerat en testbädd i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB med finansiellt stöd av VINNOVA

Livliga diskussioner om kvalitet och begrepp - k3

Video: K1, K2 & K3 - välj rätt regelverk till företage

Unilin

 • Helmut lotti wikipedia.
 • Utebliven tidning nwt.
 • Våldsutsatta kvinnor bok.
 • Fruits basket another.
 • Shamsa bint suhail al mazrouei barn.
 • Tanzschule zug.
 • Rigveda.
 • Cidervägen normandie.
 • M90 softshell.
 • Flughafen köln bonn auskunft telefon.
 • Patientförsäkring folksam.
 • Boston bruins shop.
 • Sony rx1r iii.
 • Äventyr i vemdalen.
 • Poängpromenad göteborg 2017.
 • Gymnastik hopp namn.
 • Benedict cumberbatch filme.
 • Ontologi epistemologi.
 • Jabra supreme uc.
 • Betonghylla köpa.
 • Twitch tos.
 • Strom ist grün erfahrungen.
 • Spinn spinn koppling.
 • Mercedes gla 200 test 2016.
 • Cambridge soppor.
 • Tipi tält jabadabado.
 • Norrsken prognos jämtland.
 • Medium siare.
 • Hur ser man hur gammal en älg är.
 • Bebispresenter.
 • Simmern hunsrück deutschland kommende veranstaltungen.
 • Tidigare liv regression skåne.
 • Swb flyinge.
 • Buckingham palace history.
 • Mars avstånd från solen.
 • Sven android.
 • Jack film stream.
 • Vi unge test er jeg forelsket.
 • Jungfrufödsel biologi.
 • Lag sm judo 2017.
 • Sousse tunesien sehenswürdigkeiten.