Home

Slu skogskarta

SLU Skogskarta Externwebbe

SLU Skogskarta hette tidigare kNN-Sverige. Namnet kNN-Sverige kom av metoden, k Nearest Neighbours. Produkten är en sambearbetning av satellitbilder från Saccess och fältdata från Riksskogstaxeringen. SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå SLU Skogskarta online viewer. Här nedan kan du titta på SLU:s Skogskarta från 2010. Du kan välja variabel genom att klicka på plustecknet uppe i kartbildens övre högra hörn. Vill du arbeta vidare med materialet kan du lägga till det i ditt GIS-program eller ladda ner det via ftp med knapparna längst upp på sidan

Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Det omfattar skador orsakade av svampar, insekter och vilt samt abiotiska skador t.ex. frost eller torka. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i landet och det är därför angeläget att användarna rapporterar observationer av olika skador Skogsstyrelsen erbjuder ett flertal karttjänster för dator och webbappar för surfplatta och mobil. Du kan även ladda ner Skogsstyrelsens geodata för att använda det i ditt eget GIS-program SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRI

Granbarkborre | Externwebben

Nyheter Externwebben - SLU

Nu är den nya digitala skogskartan klar, hämta uppgifter kostnadsfritt via skogskarta.slu.se. Bilden visar ett regionat utsnitt av den totala virkesvolymen skog i ett område (kubikmeter per. Ny digital skogskarta från SLU 21 april, 2010 Artikel från SLU; Ämne: Natur & teknik; SLU har tagit fram en ny geografiskt heltäckande bild av Sveriges skogar för år 2005. Ladda hem uppgifterna kostnadsfritt via skogskarta.slu.se. Västrysk lärk kan växa snabbt i Sverige 16 april. SLU har tagit fram en geografiskt heltäckande karta över Sveriges skogar för år 2010. Uppgifterna kan laddas hem kostnadsfritt via skogskarta.slu.se.. Med skogskartan kan man svara på frågan om hur mycket skog som finns inom ett lite större område, till exempel ett avrinningsområde, eller ta fram förekomsten av lämpliga habitat för olika arter, berättar projektansvarig Mats.

Törskate | Externwebben

Skogs- och habitatkartläggning (SLU Skogskarta, kNN Sverige) Skog. OK. Institutionen för skoglig resurshushållningSRH. Riksskogstaxeringen. Skog. OK. Institutionen för stad och land. Barnkartor i GIS - Med skogskartan kan man för lite större områden svara på frågan om hur mycket lövskog som finns inom ett avrinningsområde eller visa var en art som lavskrikan kan tänkas hålla till, berättar projektansvarig Mats Nilsson, som är forskare på institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU. Den version av skogskartan som nu. SLU Skogskarta. SLU Skogskarta har producerats vart femte år sedan 2000 och är skattningar med satellitdata och fältprovytor. Satellitdata kommer från Saccess och har en rumslig upplösning på 10-30 meter. Produktionen sker vid Sveriges lantbruksuniversitet. Skattningar sker för olika variabler, men främst virkesvolym uppdelat på trädslag

Under våren kommer även SLU Skogskarta, som bygger på en sambearbetning mellan satellitdata och Riksskogstaxeringens ytor, att tillgängliggöras i ett nytt gränssnitt. En innehållsnyhet är också att träd- och beståndsdata från Riksskogstaxeringen 1923-1929 nu finns tillgängligt för nedladdning Med skogskarta menas en karta över bestånden inom ett skogsfastighet. En skogskarta kan importeras efter att ha importerat beståndsdata och simulerat träd, eller importerat data från Indelningspaketet, eller fått in data på annat sätt, så att det finns ett analysområde att koppla kartan till SLU har tagit fram en ny geografiskt heltäckande bild av Sveriges skogar för år 2005. Via SLU:s Skogskarta går det att hämta uppgifter om hur mycket skog som finns inom ett visst område, se vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är. - Med skogskartan kan man för lite större områden svara på frågan om hur mycket lövskog som finns inom ett avrinningsområde eller.

Ny digital skogskarta från SLU. Written by Gunilla Häggström On the Tue, 2012-02-21 11:42 0 Comments. Tags. SLU. digital skogskarta. skogskarta.slu.se. trädslag. Tweet. Hur ser skogen ut där du bor? Via skogskarta.slu.se kan du se hur mycket skog som finns inom ett visst område, vilka trädslag den består av och hur gammal skogen är Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta. Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring vidareutveckling av den prototyp som han tog fram under tävlingen

Kunskap för att lösa riktiga problem inom hållbarhet, djur, natur, miljö & mat. Universitetsutbildningar inom hållbarhet, djur, natur, miljö, mat, teknik, ekonomi, skog Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänste

Karto

 1. Ny digital skogskarta från SLU. SLU har tagit fram en digital karta som ger information om skog i ett visst område. Kartan visar bland annat vilka trädslag som finns och hur gammal skogen är. Kartan täcker hela Sveriges skogar och visar det skogstillstånd som gällde år 2010
 2. UMEÅ(JJ) Via den nya digitala skogskartan skogskarta.slu.se kan du se hur mycket skog som finns inom ett visst område. Dessutom kan du utläsa hur gammal skogen är och vilka trädslag som finns där. Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som tagit fram en geografiskt heltäckande karta över landet skogar för år 201
 3. Produktion av ny version av SLU Skogskarta, som är en heltäckande nationell kartprodukt som nyttjas av många olika aktörer inom skogs- och naturvårdssektorn. Kontakt: Mats Nilsson. Fortsatt stöd för markprovtagning i fjällskog inom ramen för Markinventeringen

Fastighetskartan Lantmäterie

Under våren kommer även SLU Skogskarta, som bygger på en sambearbetning mellan satellitdata och Riksskogstaxeringens ytor, att tillgängliggöras i ett nytt gränssnitt. En innehållsnyhet är också att träd- och beståndsdata från Riksskogstaxeringen 1923-1929 nu finns tillgängligt för nedladdning SKOGSDATA 2013 Sveriges officiella statistik Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå 201 Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt. Du kan enkelt titta på kartor och bilder och göra utskrifter i våra e-tjänster. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer

Sök digitala kartor och geodata Externwebben - SLU

Sedan tidigare finns en digital skogskarta som SLU tagit fram baserad på data och satellitbilder från år 2000. Nu har SLU uppdaterat skogskartan med data från 2005. Uppgifterna i den version som släpps nu är baserade på en kombination av fältdata från Riksskogstaxeringen och satellitbilder från åren 2005-2006 SLU Skogskarta (kNN-Sverige) Yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark. Innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag, virkesförråd och biomassa. Formatet är rasterdata (geotif) med en upplösning på 25×25 meter i projektionen RT90 SLU har tagit fram en geografiskt heltäckande karta över Sveriges skogar för år 2010. Uppgifterna kan laddas hem kostnadsfritt via skogskarta.slu.se. - Med skogskartan kan man svara på frågan om hur mycket skog som finns inom ett lite större område, t.ex. ett avrinningsområde, eller ta fram förekomsten av lämpliga habitat för olika arter, berättar projektansvarig Mats Nilsson.

Skogsskada Externwebben - SLU

 1. med SLU gjort en skattning av skogliga grunddata med hjälp av data från den na-tionella laserskanningen. Dessa data utgörs av en digital skogskarta för hela landet med 12,5 × 12,5 m2 rasterceller. För varje raster-cell har virkesförråd, biomassa, grundyta, Radarsensorer Det tyska satellitsystemet TanDEM-X bestå
 2. skogskarta.slu.se/ kan även pixelvisa värden laddas ner. Dessa är genererade med den sk. kNN-metoden där fjärranalysdata har kombi-nerats med fältdata från Riksskogstaxeringens provytor. Riksskogstaxeringen samlar in en mängd upp-gifter om landets skogar och marker utöver de uppgifter som redovisas i SKOGSDATA. Vi
 3. av Lars Lundqvist SLU Idag, 21:07: Skogskartan Här hamnar alla händelser eller events som vi placerar ut på skogskartan så de kan diskuteras. OBS! Detta var en betaversion som är lagd på is tills vidare. 26 Trådar 75 Inlägg av needspecs tis 12 feb 2019, 19:14: Begrepp och definitione
 4. Forskare vid SLU har därför tagit fram rickstäckande uppgifter om skogen genom att samarbeta information från satellitbilder med fältdata från Riksskogtaxeringen. I materialet som kallas kNN-Sverige finns uppgifter om skogens ålder och höjd samt virkesförråd för tall, gran, björk, contorta, ek, bok, övriga lövträd och totalt för alla trädslag
 5. På sajten skogskarta.slu.se kan man ladda hem digitala skogskartor med information om bland annat virkesförråd per hektar, totalt och per trädslag, beståndsmedelålder, medelhöjd och biomassa. Även Skogsstyrelsen erbjuder flera karttjänster för skogsbrukare på sin hemsida
 6. Lantmäteriet har riktiga tomtkartor. Om du vill få en bra översikt så kan du använda Lantmäterimyndighetens tjänst Min fastighet.Det krävs att du har en giltig E-legitimation som Bank-ID eller liknande och så måste du stå som ägare på fastigheten för att få fram uppgifter (du är registrerad på lagfarten)
 7. Geodata att använda i eget GIS. Genom Skogsstyrelsens geodatatjänster har du alltid tillgång till aktuella data. Skogsstyrelsen tillhandahåller data via nedladdningstjänster och tjänster för direkt uppkoppling

Skogsstyrelsen - Karttjänste

Studentwebben på SLU Studentwebbe

Analysen bakom kartan bygger på datakällor som Lantmäteriets Nationella Höjdmodell (NH), Skogsstyrelsens skogliga grunddata, SLU Skogskarta samt Forans egna satellitanalyser. Tidigare projekt från Foran har analyserat och utvärderat datakällor samt framtagna kartor med gott resultat, vilket gör att Foran har kunnat använda samma datakällor och inställningar för den här kartan kNN (SLU skogskarta)och nya marktäckedata för länet i kombination Höjddata (ny modell) 2*2 m Historiska kartor. Typer av analyse SLU Skogskarta SLU Forest Map Trädålder Average tree age Forest variables calculated from satellite images (Saccess) and NFI field data. Defined years: 2000, 2005, 2010. No, CC BY Average tree hight Vikt biomassa Biomass weight Stående volym per trädslag och total www.slu.se fornamn.efternamn@slu.se Fakulteten för skogsvetenskap Dekanen BESLUTSLISTA P 9-19 2020 Beslutspunkt Datum Ärende SLU ID: SLU.sfak. 9/20 2020-02-12 Beslut om medel till Jonas Rönnberg avseende uppdrag för fakulteten under år 2020 att ur medel för IUFRO-sekretariatet ersätta Jonas Rönnber Heter idag SLU Skogskarta MESAN En metod SMHI använder för att approximera uppmätt väderinformation till lokal nivå (exempelvis rutor med dimensionen 11x11 km2 som förnärvarande används för brandriskberäkningarna). 10 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredska

Examensarbete vid SRH | Externwebben

(t.ex. SLU Skogskarta, skogskarta.slu.se) och för kartering av förändringar, t.ex. Skogsstyrelsens årliga kartering av slutav-verkningar. Denna typ av bilder kan sägas vara tvådimensionella, och informationen om skogens höjd och virkesförråd härrör främst från att stora träd ger mer skuggor och därmed mörkare bilder F ämtfallet. I går på Pingstafton så tog jag mig en tur till Nordvärmland. Jag stannade vid Fämtfallet där Fämtan forsar och störtar ner i klarälvsdalen från höjderna i öster, det är ett brakande ljud man möts av när smältvattnet brakar fram igenom landskapet och ger öringen och laxen ett intresse för att utforska vattendraget högre upp där de leker och föryngrar sig, ån.

Ny skogskarta kan laddas hem gratis - Skogsaktuell

Skog | ExternwebbenVälbesökt användarforum för skogliga grunddata

Skogsstyrelsen - Kartprogramme

1960: CORONA -Militär spionsatellit 1960: TIROS 1, senare NOAA AVHRR - Civil vädersatellit 1972: Landsat 1 (MSS) - 80 m pixlar 1982: Landsat 4 (TM) -30 m pixla SLU-skogskarta (program Skog) Mats Nilsson SRH 440 Pågående Strategisk satsning detta år. Foman-S efterfrågar dock en plan för framtiden där uppdateringsfrekvens, relatione Analysen gjordes med hjälp av GIS och olika sorts indata, däribland SLU Skogskarta. SLU Kommunikationsavdelningen (returadress) Box 7077, 750 07 Uppsala miljotrender@slu.se • Bedöma hur väl gränsdragningen av impediment i skogskartan stämmer överens med fältmätningar Fokus i detta arbete kommer framförallt att ligga i de två första punkterna, dvs. att studera storleken av den generella hänsynen, med tanke på lämnad areal, volym samt virkesvärden

Program Skog | Externwebben
 • Extremt stökigt hemma.
 • Banarbetare utbildning.
 • 3 d glasögon.
 • Batteri fylla på vatten.
 • Vad händer i kroppen när man blir förlamad.
 • Gymnasium åkersberga.
 • Ungdomsanstalt kriminalvården.
 • Blåbärsmoussetårta med mandelbotten.
 • Schäslong synonym.
 • Jultorget åhlens.
 • Scientology regeln geburt.
 • Cee länder.
 • Hur ser man hur gammal en älg är.
 • Sony tablet 2018.
 • Congress union celle bilder.
 • Elbsandsteingebirge.
 • Lucifer netflix säsong 3.
 • Kvalster karlshamn.
 • Strandhotel georgshöhe.
 • Utbyte engelska.
 • Nat geo wild play.
 • Kalkon recept stekpåse.
 • Arrow anatoly.
 • Niklas bachelor 2017 klockor.
 • 4h gård täby.
 • Usa arme budget.
 • Springsteen on broadway setlist.
 • Yumi och tomu webshop.
 • The marshall mathers lp vinyl.
 • Saturn ring system.
 • Hur länge sitter man av sitt straff.
 • Alaska malamute.
 • Hackad messenger.
 • Stockk öppet hus.
 • Frauen göttingen.
 • Santa maria delle grazie tickets.
 • Omställningsfonden rehabilitering.
 • Lagrad ost engelska.
 • University of colorado boulder.
 • Office 365 student.
 • Youtube its everynight sis.